Intro of Restorative Justice to a community – Howard Zehr

Intro of Restorative Justice to a community – Howard Zehr

פרופ' הווארד זר משיב על השאלה איך אפשר להטמיע את הגישה המאחה בחברה שצורת חשיבתה והרגליה אינם מאחים?

בדבריו הוא מתייחס בהרחבה לצדק המאחה ולמערכת המשפט הפלילי.

סגור לתגובות.